รศ.ดร.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

Charoonsak Somboonporn, MD, PhD

หัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์
Warinthorn Phuttharak, MD
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์
Jureerat Thummaroj, MD
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายรังสีวินิจฉัยผศ.นพ.คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล
Komsan Thamronganantasakul, MD
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายรังสีรักษาอ.พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์
Nantaporn Wongsurawat, MD
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเวชศาสตร์นิวเคลียร์