รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา

ผศ.พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย
รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายรังสีวินิจฉัย

ผศ.นพ.คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล
รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อ.นพ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์
รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายเวชศาสตร์นิวเคลียร์