สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

เบอร์โทรศัพท์ 043-363614 (ต่อ 0), 043-363178

เบอร์โทรภายใน 63614,

ธุรการภาควิชา 63178

ธุรการหน่วยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 043-363896, 043-363614 (ต่อ 35)