รายชื่ออาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา

อาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย

ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์
รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล
รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนครินทร์