อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวิทยา

หน่วยรังสีวินิจฉัย
1. รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น

CV
ความเชี่ยวชาญ: Musculoskeletal imaging 2. ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ

CV
ความเชี่ยวชาญ: Genitourinary imaging 3. รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา
CV
ความเชี่ยวชาญ: Neuroimaging 4. ผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์
CV
ความเชี่ยวชาญ: Neuroimaging
5. รศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ

CV
ความเชี่ยวชาญ: Cardiovascular imaging 6. ผศ.พญ.ปาณยา ทุมสท้าน
CV ความเชี่ยวชาญ: Thoracic imaging
7. ผศ.พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย
CV
ความเชี่ยวชาญ: Body interventional radiology
รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายรังสีวินิจฉัย 8. รศ.พญ.พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์
CV
ความเชี่ยวชาญ: Musculoskeletal imaging
9. ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ พรหมศร

CV
ความเชี่ยวชาญ: Abdominal imaging 10. อ.นพ.วรานนท์ มั่นคง
CV
ความเชี่ยวชาญ: Neurointerventional radiology 11. อ.นพ.อนุชา อาฮูยา

CV
ความเชี่ยวชาญ: Body interventional radiology 12. อ.พญ.วิเวียน คลังบุญครอง
CV
ความเชี่ยวชาญ: Body interventional radiology 13. อ.พญ.สุภจิตต์ นวพันธุ์

CV
ความเชี่ยวชาญ: Breast imaging 14. อ.พญ.ปิยกานต์ พัฒนเศรษฐพงษ์

CV
ความเชี่ยวชาญ: Breast imaging 15. อ.พญ.กุลญาดา สมทรัพย์
CV
ความเชี่ยวชาญ: Abdominal imaging 16. ผญ.พญ.อรุณนิตย์ บุญรอด

CV 
ความเชี่ยวชาญ: Neuroimaging
17. ผศ.พญ.นิภาพร เตวัฒนรัตน์

CV
ความเชี่ยวชาญ: Pediatric imaging 18. อ.พญ.วรรณภรณ์ สุนทราภา

CV
ความเชี่ยวชาญ: Thoracic imaging
19. อ.นพ.มิก วรรณสารเมธา

CV
ความเชี่ยวชาญ: Neuroimaging 20. ผศ.พิเศษ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร

CV
ความเชี่ยวชาญ: Advanced body imaging

21. อ.นพ.โสภณวิชญ์ ศรีบุญเลิศ
CV
ความเชี่ยวชาญ: Body interventional radiology

22. อ.พญ.พาเยีย ชาติบัญชาชัย
CV
ความเชี่ยวชาญ: Breast imaging 

23. อ.พญ.อภิชญา ภักดีไพฑูรย์
CV
ความเชี่ยวชาญ: Cardiovascular imaging

24. อ.พญ.ชวิพร มุกตพันธุ์
CV
ความเชี่ยวชาญ: Advanced body imaging

25. อ.นพ.พชร ทั้งไพศาล
CV
ความเชี่ยวชาญ: Diagnostic imaging

26. อ.นพ.กิตติภัทท์ วรวสุวัส
CV
ความเชี่ยวชาญ: Diagnostic imaging
หน่วยรังสีรักษา 1. ผศ.นพ.คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล
รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา CV 2. รศ.พญ.มณเฑียร เปสี
CV 3. รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์
CV 4. ผศ.พญ.จันทร์ศรี ศุภอดิเรก
CV 5. ผศ.นพ.นฤดม ศุภะกะลิน CV 6. อ.นพ.ยศดนัย นาเมืองจันทร์
CV
7. อ.พญ.ศิริวรรณ ลุลิตานนท์
CV

8. อ.กัณยาวีร์ พยุงกุลอนันต์

CV
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1. อ.ดร.พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

CV 2. รศ.ดร.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร
CV 3. รศ.ดร.นพ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ CV 4. อ.นพ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายเวชศาสตร์นิวเคลียร์ CV 5. อ.ดร.จิรดนัย สาระสำคัญ CV

6. อ.ขจรศักดิ์ ตันติเวชยานนท์

CV