ตารางเวรภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถติดต่อสอบถามรายชื่อแพทย์เวร และอาจารย์แพทย์เวรแผนกต่างๆของภาควิชาได้ที่ เบอร์โทร 3133