ประกาศวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ทางภาควิชารังสีวิทยาได้กำหนดให้มีการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. สาขารังสีวินิจฉัย วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Zoom 
  2. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 0 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

Comments are closed.