1.ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
รศ.พญ.นฤมล เชาวน์สุวรรณกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" 
(อยู่ระหว่างพิจารณานำความกราบบังคลทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง)


2.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
อ.พญ.นิภาพร เตวัฒนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"