IMG_62273

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
อ.ดร.วรนันท์ คีรีสัตยกุล ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 


Comments are closed.