b1

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" 


Comments are closed.