ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2567)

Comments are closed.