ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
———————————————————————————–

พันธกิจ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

จะผลิตรังสีแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านรังสีวินิจฉัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพทางวิชาชีพ เป็นมืออาชีพ และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง    มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กร เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงความเป็นอิสระทางวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยกับความก้าวหน้า และพัฒนาการทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้ชำนาญการ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพของประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือปฏิบัติงาน Resident รังสีวินิจฉัย

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด – สาขารังสีวินิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัย ชั้นสูง

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือปฏิบัติงาน Resident เวชศาสตร์นิวเคลียร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือปฏิบัติงาน Resident รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา