เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาได้จัดการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งหมด 14 คน ซึ่งประกอบไปด้วยสาขารังสีวินิจฉัย 11 คน สาขารังสีรักษา 2 คนและสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 คน โดยมีหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ให้การต้อนรับและแนะนำการฝึกอบรม