ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
– อัตราเงินเดือน เดือนละ 11,500 บาท
– วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
– หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
– ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word, Excel,
Power Point, Internet และอื่นๆได้เป็นอย่างดี
– มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หลักฐานการสมัคร :
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
– สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
– หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
– ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

Download ==> https://kku.world/a0pm2 หรือสแกน QR

 

 

 

 

 


ส่งใบสมัครมาที่
 :
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทร. 043 363614 หรือ 043 363178 ในวันและเวลาราชการ

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 มิถุนายน 64
สอบสัมภาษณ์ 18 มิถุนายน 64 และ เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 64

Comments are closed.