ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยนักวิจัยและประสานงานโครงการ CASCAP จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มกราคม 2563

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

  1. นายนพฤทธิ์ น้อยเล็น

ผู้ที่ได้ลำดับสำรอง ได้แก่

  1. นางสาวอริษา มาจุฬา
  2. นางสาวปฐมาวดี รักเงิน

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวใน วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ : ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-363614 หรือ 043-363178

Comments are closed.