ผศ.นพ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์