รศ.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์