รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา (2560-ปัจจุบัน)

หน่วยรังสีวินิจฉัย