DSC02378

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2564

Comments are closed.