นักวิจัย มข.พัฒนาระบบ BiTNet แพลตฟอร์ม AI ตัวแรกของโลกเพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติภาพถ่ายอัลตราซาวน์ในช่องท้องส่วนบนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลก“BiTNet แพลตฟอร์ม AI เพื่อวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์สำหรับแก้ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล, ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์, ผศ.พญ.อรุณนิตย์ บุญรอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์, ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ, อ.ดร.เปรม จันทร์สว่าง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน คณะเทคนิคการแพทย์, ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทำงาน ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและความผิดปกติของช่องท้องส่วนบน

BiTNet ถือเป็น AI ตัวแรกของโลกที่สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนผ่านภาพถ่ายอัลตร้าซาวน์ โดยผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ คุณภาพสูงชื่อ Artificial Intelligence in Medicine และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย รางวัล Silver Digital Innovation จากงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติ ASEAN Digital Awards 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์, รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, รางวัลรองชนะเลิศ หมวด Inclusion and Community Services จากเวที Thailand ICT Award 2023 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประจำปี 2564 จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร ที่ได้รับรางวัลจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชารังสีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร ที่ได้รับ 2 รางวัลด้านงานวิจัยจากงานประชุมใหญ่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ได้แก่

Best research for innovation award: Title: Radiomics; Spinal TB vs Spinal metastasis

Best young investigator award: Title: Radiomics; Spinal TB vs Spinal metastasis

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2567)

สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมรังสีแพทย์เด็ก จัดประชุมวิชาการ  Pediatric Radiology In a Nutshell

สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมรังสีแพทย์เด็ก จัดประชุมวิชาการ  Pediatric Radiology In a Nutshell
 
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR code หรือไปที่ลิงค์ http://kku.world/xebct
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉวีวรรณ โทร 043-363178, 043-363614