หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และคู่มือ

มคว. 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย click

มคว. 2. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดย สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 2566 สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click

Comments are closed.