ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือก พชท.ปีการศึกษา 2567

Resident Radiology KKU (1)neuro

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประกาศรับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Neuroimaging fellowship

ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www.facebook.com/RadiologyMDKKU

รายละเอียดและใบรับสมัคร คลิ๊ก

**ประกาศ**รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย

หน่วยรังสีนิจฉัย สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย จำนวน 5 อัตรา

สามารถสมัครได้ทาง https://www.rcrt.or.th/สมัครแพทย์ประจำบ้าน-67/

ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www.facebook.com/RadiologyMDKKU

ผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 6 อ้างอิงจากหลักสูตรฝึกอบรม 2565

ผลสัมฤทธิ์ของแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ที่มาเกณฑ์ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ )

๑ การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)

๒ ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills)

๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)

๔ การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement)

๕ ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism)

๖ การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems – based practice)

รายละเอียด คลิ๊ก