Research Session : Basic Medical Educational Research

ประชาสัมพันธ์

สำหรับ อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน/ประจำบ้าน

และบุคลากรของภาควิชารังสีวิทยา ที่สนใจ

Research Session :
“Basic Medical Educational Research”

Speaker : อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 12.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุม Morning Conference

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่

 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ตุลาคม 2561

Comments are closed.