ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(รอบที่ ๕ โดยวิธีรับตรงอิสระ)

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนนักศึกษาที่รับ ๓๐ คน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๒.๑ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

๒.๒ เป็นผู้ที่สำเร็จศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๒.๓ ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนวิชาสามัญ ๙ วิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผลคะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่สาขาวิชากำหนด เพื่อใช้ยื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

๒.๔ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐

๒.๕ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

๒.๖ เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่ คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

๒.๗ เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้

          ๒.๗.๑ โรคเรื้อน

          ๒.๗.๒ โรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๒.๗.๓ ติดยาเสพติดให้โทษ

๒.๗.๔ วัณโรคปอดที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๗.๕ โรคหัวใจที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๗.๖ โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต หรือโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๗.๗ โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพ

๒.๘ กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ ๕ (โดยวิธีรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓.เกณฑ์การคัดเลือก

๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒) รายละเอียดดังแสดงในตาราง

  เปอร์เซ็นต์ (%) ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
วิชาสามัญ ๗ วิชา ๙๐.๐    
๑.วิชาภาษาไทย (รหัส ๐๙)   ๑๐.๐
๒.วิชาสังคมศึกษา (รหัส ๑๙)   ๑๐.๐
๓.วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส ๒๙)   ๑๕.๐
๔.วิชาคณิตศาสตร์ ๑ (รหัส ๓๙)   ๑๕.๐ ๒๕.๐ %
๕.วิชาฟิสิกส์ (รหัส ๔๙)   ๑๕.๐ ๒๕.๐ %
๖.วิชาเคมี (รหัส ๕๙)   ๑๒.๕
๗.วิชาชีววิทยา (รหัส ๖๙)   ๑๒.๕
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT๒ (รหัส ๗๒) ๑๐.๐ ๑๐.๐
รวม ๑๐๐.๐    

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา

๔.เอกสารการรับสมัคร

๔.๑ ใบสมัครกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔.๒ เอกสารหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด๓X๔ ซม. จำนวน ๑ รูป

๔.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและสำเนาประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕. การรับสมัคร (***แก้ไขจากประกาศเดิม***)

สมัครทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th  ระหว่าง วันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖. กำหนดการรับสมัคร (***แก้ไขจากประกาศเดิม***)

รายการ วัน
วันรับสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ ๕ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๘ ก.ค. ๒๕๖๑
วันสุดท้ายของการชำระเงิน ๘ ก.ค. ๒๕๖๑
วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑
วันสอบสัมภาษณ์ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
วันประกาศมีมีสิทธิ์เข้าศึกษา ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
วันรายงานตัวเข้าศึกษา ๒๑-๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๔๐๐ บาท โดยจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามใบแจ้งการชำระเงิน ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ (หากสมัครแล้วไม่ชำระเงินถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://admissions.kku.ac.th/Quota5/Project

ประกาศรับสมัคร

https://admissions.kku.ac.th/access/files/quota5/MD_project.pdf

Comments are closed.