การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ 2563


Handout for Sessions

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิพากย์บทความวิจัย โดย อ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

QR ระเบียบวิธีวิจัยและการวิพากย์บทความวิจัย โดย อ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

สถิติพื้นฐานในงานวิจัย โดย อ.จิตรจิรา ไชยฤทธิ์

QR สถิติพื้นฐานในงานวิจัย โดย อ.จิตรจิรา ไชยฤทธิ์

Diagnostic Study โดย ผศ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์

Prognostic Study โดย รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

QR Prognostic Study โดย รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

Intervention Study โดย อ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

Systematic Review โดย พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์

QR Systematic Review โดย พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์

แบบประเมินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

แบบประเมินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

Video การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ => คลิกที่นี่

Video การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ – Google ไดรฟ์ https://kku.world/fz4nk

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ด้านงานวิจัย แก่ คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรประจำภาควิชารังสีวิทยาที่สนใจ

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ข้างล่างนี้

https://forms.gle/SXDKds8a1f7CUsrZ9

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๕ โดยวิธีรับตรงอิสระ)

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนนักศึกษาที่รับ ๔ คน

โควตาความขาดแคลนรายจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๑ โควตาจังหวัด ศรีสะเกษ ๑ คน

โดยมีภูมิลำเนาในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

๑.๒ โควตาจังหวัด ชัยภูมิ ๑ คน

โดยมีภูมิลำเนาในจังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ

๑.๓ โควตาจังหวัด อำนาจเจริญ ๑ คน

โดยมีภูมิลำเนาในจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ

๑.๔ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ คน

โดยมีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในกรณีที่ไม่สามารถรับโควตารายจังหวัดตามจำนวนที่ต้องการได้ จะเพิ่มจำนวนรับในส่วนของโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๒.๑ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

๒.๒ มีภูมิลำเนาตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓ และ ข้อ ๑.๔

๒.๓ เป็นผู้ที่สำเร็จศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๒.๔ ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนวิชาสามัญ ๙ วิชา และ ผลคะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่เกิน ๒ ปี โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่สาขาวิชากำหนด เพื่อใช้ยื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

๒.๕ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕

๒.๖ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

๒.๗ เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่ คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

๒.๘ เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้

          ๒.๘.๑ โรคเรื้อน

          ๒.๘.๒ โรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๒.๘.๓ ติดยาเสพติดให้โทษ

๒.๘.๔ วัณโรคปอดที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๘.๕ โรคหัวใจที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๘.๖ โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต หรือโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๘.๗ โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพ

๒.๙ กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๘ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ ๕ (โดยวิธีรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓. เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒) รายละเอียดดังแสดงในตาราง

  เปอร์เซ็นต์ (%) ค่าน้ำหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
วิชาสามัญ ๗ วิชา ๙๐.๐    
  ๑.วิชาภาษาไทย (รหัส ๐๙)   ๑๐.๐ ๒๐.๐
  ๒.วิชาสังคมศึกษา (รหัส ๑๙)   ๑๐.๐ ๒๐.๐
  ๓.วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส ๒๙)   ๑๕.๐ ๒๐.๐
  ๔.วิชาคณิตศาสตร์ ๑ (รหัส ๓๙)   ๑๕.๐ ๒๕.๐
  ๕.วิชาฟิสิกส์ (รหัส ๔๙)   ๑๕.๐ ๒๕.๐
  ๖.วิชาเคมี (รหัส ๕๙)   ๑๒.๕ ๒๐.๐
  ๗.วิชาชีววิทยา (รหัส ๖๙)   ๑๒.๕ ๒๐.๐
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT๒ (รหัส ๗๒) ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๒๐.๐
รวม ๑๐๐.๐    

๔. เอกสารการรับสมัคร

๔.๑ การสมัครให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔.๒ เอกสารหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด๓X๔ ซม. จำนวน ๑ รูป

๔.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) และสำเนาประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕. การรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th  ระหว่าง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖. กำหนดการรับสมัคร

รายการ วัน
วันรับสมัครทางเว็บไซต์ ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันสุดท้ายของการชำระเงิน ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันสอบสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์*) ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันรายงานตัวเข้าศึกษา ๒๙ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

*ให้อัพโหลดเอกสารการสอบสัมภาษณ์ทางระบบการรับเข้า

๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๔๐๐ บาท โดยจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามใบแจ้งการชำระเงิน ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ (หากสมัครแล้วไม่ชำระเงินถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์)

ประชาสัมพันธ์ การอบรม Zotero เพื่อสนับงานวิจัยและวิชาการ ให้บุคลากรภาควิชารังสีวิทยา

ข่าวดีสำหรับบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำผลงานวิจัยของบุคลากร จึงได้จัดให้มีอบรมกาารใช้โปรแกรม Zotero ซึ่งเป็นโปรแกรม Reference Manager เพื่อช่วยในการเขียน บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ โดย คุณดุจกานต์ สุวรรณธาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบละไม่เกิน 10 คน ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่  23  มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💥 (7/10 คน)
รอบที่ 2 วันที่  28  มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💥 (1/10 คน)
รอบที่ 3 วันที่  30  มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💥 (6/10 คน)

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้เข้าอบรมนั้นจะต้องนำ Notebook ไปเอง                               

สามารถลงทะเบียนได้ที่ => แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรม Zotero
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ => รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม Zotero

สารมารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 2563

หากมีข้องสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เตชภณ (เชน) 63178

ประชุมวิชาการรังสีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
==> Click Here!! <==
หรือสแกน QR Code นี้

Files Download :
Download => Poster ประชุมวิชาการ
Download => กำหนดการประชุมวิชาการ
Download => หนังสือประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณสุกัญญา, คุณฉวีวรรณ
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทรศัพท์. 043 363614, 043 363178
โทรศัพท์และโทรสาร. 043 348389
Email: reg.radiomdkku@gmail.com