ค่าบริการตรวจมะเร็งด้วย PET/CT

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT

  • เพื่อกำหนดระยะโรค
  • ประเมินการแพร่กระจาย
  • ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา
  • ตรวจหามะเร็งที่เหลืออยู่
  • วินิจฉัยเป็นการซ้ำ

ในอัตราพิเศษจากราคา 48,000 บาท เหลือราคา 25,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 043-363895

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา