ผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 6 อ้างอิงจากหลักสูตรฝึกอบรม 2565

ผลสัมฤทธิ์ของแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ที่มาเกณฑ์ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ )

๑ การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)

๒ ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills)

๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)

๔ การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement)

๕ ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism)

๖ การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems – based practice)

รายละเอียด คลิ๊ก