รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครคือ นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรังสีเทคนิค (วท.บ.รังสีเทคนิค)

สมัคร online 15 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น รายละเอียดการรับสมัคร https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2018r1

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนใน 6 กลุ่มวิชาดังนี้

  • 1. กลุ่มรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพรังสีดิจิทัล
  • 2. กลุ่มรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
  • 3. กลุ่มรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
  • 4. กลุ่มรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
  • 5. กลุ่มเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • 6. กลุ่มรังสีรักษา (งดรับนักศึกษาชั่วคราว)

สอบถามได้ที่

รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชน์ , E-mail: pethan@kku.ac.th , Tel: 0895723030

ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว  E-mail: kbanjo@kku.ac.th

อ.ดร.ธวัชชัย ปราบศัตรู  E-mail: thawatp@kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://app.gs.kku.ac.th/gs/th

https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2018r1

https://app.gs.kku.ac.th/eoffice/files/admissionsetup/07342-cover_-ok.pdf