สัมมนาคุณภาพการบริการและการบริหารจัดการความเสี่ยง สาขาวิชารังสีวิทยา ปี 2566

b1

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" 


IMG_62273

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
อ.ดร.วรนันท์ คีรีสัตยกุล ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 


332525040_244907004557045_1469297385722012765_n

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

รศ.พญ.นฤมล เชาวน์สุวรรณกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

(อยู่ระหว่างพิจารณานำความกราบบังคลทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง)

2.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

อ.พญ.นิภาพร เตวัฒนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

MTXX_MH20230108103227407

งานปีใหม่สาขาวิชารังสีวิทยา 2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 ทางสาขารังสีวิทยา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดงานปีใหม่ของสาขาวิชา ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาขาต่างๆได้กล่าวอวยพร นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่บุคคลากรดีเด่นประจำปีของภาควิชา และการจับฉลากของรางวัลอีกมากมาย

รายชื่อบุคคลากรดีเด่นของสาขาวิชาประจำปี 2566