หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560”

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

โครงการ “หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล”

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

จัดโดย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

      การจัดอบรมระยะสั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพทางรังสีเทคนิคเพื่อให้นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ที่ทำงานตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือศูนย์การแพทย์ที่ใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้เพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพให้มีความรู้เฉพาะทางที่มากขึ้น ช่วยให้การปรับปรุงทักษะการตรวจวินิจฉัยทางรังสีเทคนิคที่ซับซ้อน สามารถปรับปรุงคุณภาพภาพรังสีให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพการตรวจสอบความถูกต้องของภาพรังสีมีความแม่นยำ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง

ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานจัดอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการร่วมกัน โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ แก่นักรังสีการแพทย์จากเครือข่ายบริการทั่วประเทศ ทั้ง 12 เครือข่าย ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้บุคคลากรเหล่านี้ได้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และในปี พ.ศ. 2558  ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 2 กันยายน 2558 ในปี 2559 จะได้จัดอบรมฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 29 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง โดยเปิดรับผู้สมัครจาก 12 เครือข่าย เขตบริการทั่วประเทศเขตละ 1-2 คน รวมเป็นจำนวน 15 คน

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php/site/article?id=1093