Update: ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

download ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนทั้ง 3 สาขา
=> File Doc หรือ File PDF

**กำหนดการวันสัมภาษณ์**

– สาขารังสีวินิจฉัย วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Morning Conference ชั้น 1 ภาควิชารังสีวิทยา

– สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 0

– สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยรังสีรักษา ชั้น 0

Comments are closed.