ประชุมวิชาการรังสีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
==> Click Here!! <==
หรือสแกน QR Code นี้

Files Download :
Download => Poster ประชุมวิชาการ
Download => กำหนดการประชุมวิชาการ
Download => หนังสือประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณสุกัญญา, คุณฉวีวรรณ
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทรศัพท์. 043 363614, 043 363178
โทรศัพท์และโทรสาร. 043 348389
Email: reg.radiomdkku@gmail.com

Comments are closed.