ประชาสัมพันธ์ การอบรม Zotero เพื่อสนับงานวิจัยและวิชาการ ให้บุคลากรภาควิชารังสีวิทยา

ข่าวดีสำหรับบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำผลงานวิจัยของบุคลากร จึงได้จัดให้มีอบรมกาารใช้โปรแกรม Zotero ซึ่งเป็นโปรแกรม Reference Manager เพื่อช่วยในการเขียน บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ โดย คุณดุจกานต์ สุวรรณธาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบละไม่เกิน 10 คน ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่  23  มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💥 (7/10 คน)
รอบที่ 2 วันที่  28  มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💥 (1/10 คน)
รอบที่ 3 วันที่  30  มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💥 (6/10 คน)

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้เข้าอบรมนั้นจะต้องนำ Notebook ไปเอง                               

สามารถลงทะเบียนได้ที่ => แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรม Zotero
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ => รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม Zotero

สารมารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 2563

หากมีข้องสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เตชภณ (เชน) 63178

Comments are closed.